کاتارینا ورزی

نویسنده و مترجم

یادبود

 

 

 

یادبود

 

 

 

 

 

مسعود ورزی

1311 - 1393

 

 

فرحدخت ورزی

1392 - 1303

 

 

 

ناصر (کاظم) ورزی

1306 - 1390

 

 

فخری ورزی (عباسی)

1303 - 1387

 

 

محمود ورزی

1300 – 1387

 

 

 

 

منصور ورزی

1308 – 1396

 

                

 

 

 

 

فری (فرخ) ورزی

1313 – 1377

 

 

 

ابو الحسن ورزی

1293 1373

 

 

کیوان ورزی

1341 – 1372

 

                          

 

 

 

 

Lieselotte Auguste Helene Langeloh (Francke)

1913 - 1992

 

 

 

Peter Claus Francke

1902 – 1990

 

 

 

                  

 

 

احمد ورزی

1275 - 1361

 

 

 

              

عشرت کشاورزی (ورزی)

… - 1253